Gebruiksvoorwaarden
Door gebruik te maken van deze of enige andere website in het bezit van Spyrix, accepteert u dat u onderhevig bent aan de door Spyrix Corporation opgestelde gebruiksvoorwaarden. Wanneer u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, is toegang tot de website verboden. Het materiaal en de informatie op deze website is beschermd door auteursrecht en het handelsmerk.
Licentie
A) De toekenning van Spyrix tot een niet exclusieve, herroepelijke en tijdelijke licentie voor één kopie van de materialen en informatie op deze website. Enkel voor het bekijken hiervan.
Dit is het toekennen van een licentie, geen overdracht van een titel. Onder toekenning van een licentie, is het verboden om:
– Enige materialen aan te passen en/of kopiëren;
– De website of enige netwerken aan de website verbonden te verstoren of onderbreken;
– Gebruik te maken van een apparaat of software welke de functionering van de website en/of enige aangeboden transactie verstoort;
– Een actie te ondernemen welke een disproportionele of onredelijke uitwerking heeft op de infrastructuur van Spyrix;
– De website te gebruiken om informatie te verzamelen over de website of de gebruikers;
– U voor te doen als enig persoon of entiteit of valselijk te verklaren dat u verbonden bent aan enig(e) persoon of entiteit;
– Het auteursrecht of andere eigendomsbewijzen van materiaal of informatie te verwijderen;
– Enige materialen of informatie over te dragen naar een ander persoon of een “mirror” server op te zetten;

B) De licentie wordt automatisch beëindigd wanneer u inbreuk pleegt op enige van de restricties. De licentie mag op ieder moment door Spyrix eenzijdig worden opgezegd. Na het beëindigen van de licentie om materiaal of informatie in te mogen zien, bent u verplicht alle materialen en informatie in uw bezit te vernietigen. In zowel elektronisch als ook geprint formaat.

C) Spyrix behoudt het intellectuele eigendomsrecht van alle materialen en informatie op de website. Spyrix behoudt alle rechten welke niet specifiek toegekend zijn. Geen patent, handelsmerklicentie of recht wordt overgedragen.
Naleving van de Wet
U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de diensten en software van Spyrix. U representeert en staat garant naar Spyrix dat u alle toegepaste wetgeving, privacy wetgeving inclusief, naleeft wanneer u gebruik maakt van de diensten en software van Spyrix.
Vertrouwelijke informatie van Spyrix
Bepaalde gelimiteerde informatie is enkel beschikbaar voor gelicenseerde klanten van Spyrix die geregistreerd staan om informatie te ontvangen via door Spyrix verleende wachtwoorden. Deze gelimiteerde informatie wordt als vertrouwelijk en als eigendom van Spyrix beschouwd. Als geregistreerde klant, authoriseert Spyrix u om te downloaden, kopiëren, distrubiteren en de gelimiteerde informatie zelf of, wanneer van toepassing, de organisatie van de klant te gebruiken. Altijd enkel voor de beoogde doelen waarvoor door Spyrix toegang is verleend. Uitgave van een registratiewachtwoord is geconditioneerd op het gebruik van de klant in overeenstemming met de voorwaarden van de licentie en/of gebruikersovereenkomst met Spyrix. Het is verboden het wachtwoord te verschaffen aan ongeauthoriseerde partijen. U zal Spyrix er onmiddelijk van op de hoogte brengen wanneer een ongeauthoriseerde partij gebruik maakt van jouw wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw wachtwoord. U zal niet proberen ongeauthoriseerd toegang te verkrijgen tot enige delen van of informatie op deze website.
Disclaimer
De materialen en informatie op websites van Spyrix worden op eigen risico verleend. Spyrix geeft geen garanties, expliciet of impliciet. Spyrix wijst hierbij op alle garanties, inclusief maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en/of andere schendingen van recht. Tevens geeft Spyrix geen garantie of verklaring inzake de correctheid, verwachte resultaten en/of betrouwbaarheid van de materialen en/of informatie. Net zo min als overige aan deze materialen en informatie gerelateerde zaken of op enige websites die gelinkt staan op deze website. Materiaal en informatie op Spyrix kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Spyrix geeft geen garantie dat enige van de materialen of informatie op de website accuraat, volledig of actueel zijn. Spyrix kan op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de op de webpagina beschikbare materialen en informatie.
Beperkingen
In geen geval zijn Spyrix of zijn leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade door verlies van gegevens en/of winst of door bedrijfsonderbreking) ten gevolge van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op Spyrix websites, zelfs als Spyrix op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van zulke schade. Omdat sommige landen deze limitatie van garantie of aansprakelijkheid bij eventuele schade niet toestaan, is het mogelijk dat deze beperkingen niet voor u geldt.
Licentie en service-overeenkomst
Alle door Spyrix gelicenseerde software en diensten en bijbehorende documentatie die beschikbaar worden gesteld om te downloaden van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd werk van Spyrix of haar leveranciers. Gebruik van de software en diensten is onderworpen aan de voorwaarden van de toepasselijke licentie of service- overeenkomst die is bijgesloten bij dergelijke software of dienst.
Inzendingen
Alle informatie, materialen of ideëen die je op de website indient, worden behandeld als niet-vertrouwelijk, zonder eigendomsrecht en kunnen door Spyrix voor ieder doel worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen en aanbieden van software en diensten, behalve dat alle persoonlijke gegevens die ingediend zijn, door spyrix worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid. U zal niets versturen of op andere wijze van of naar deze website verzenden wat lasterlijk, smadelijk, obsceen, onwettig, porneegrafisch is. Net zo min als enig ander materiaal of informatie welke kan leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid.
Linken
U mag naar onze homepage verwijzen, mits u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en die geen gebruik maakt van onze reputatie of deze schade kan toebrengen. U moet op zodanige wijze linken dat iedere vorm van samenwerking of goedkeuring van onze zijde niet wordt gesuggereerd wanneer dit niet het geval is. U mag niet linken op een webpagina die niet van u is. U stemt ermee in dat u in samenspraak met ons alle ongeauthoriseerde vormen van linken direct staakt. Wij behouden het recht om toestemming voor het linken zonder kennisgeving in te trekken.
Links op de website
Als de webpagina links naar websites en bronnen van derde partijen bevat, zijn deze links uitsluitend voor uw gerief bedoeld. Hieronder vallen links naar adverteerders, waaronder banner-advertenties. Wij hebben geen controle op de inhoud van deze webpaginas of bronnen en aanvaarden geen aansprakelijkheid daarvoor, net zo min als voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik hiervan.
Wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden

Spyrix kan de gebruiksvoorwaarden van haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden gebonden te zijn.
Overig
U erkent dat Spyrix Corporation een Amerikaans bedrijf is en zijn software en diensten als zodanig zijn onderworpen aan controle onder de Amerikaanse wetgeving, met inbegrip van de Export Administration Regulations (15 CFR 730-774) en u verklaart te voldoen aan alle toepasselijke import en export wet-en regelgeving. Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige onderhandelingen of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot dit onderwerp. U vertrouwt niet op een verklaring over dit onderwerp, mondeling neech schriftelijk, die niet opgeneemen is in deze overeenkomst. Geen enkele belofte of aansporing niet opgeneemen in deze overeenkomst is bindend. Geen wijziging of afstand van enige bepaling van deze overeenkomst is van kracht tenzij beide partijen ondertekenen.

Licentieovereenkomst

Het installeren, configureren en gebruiken van Spyrix software is alleen toegestaan ​​voor rechtmatige eigenaren van computers. Installatie, configuratie en het gebruik van Spyrix software zonder toestemming van de eigenaar van de computer worden verboden en zal de aansprakelijkheid met zich meebrengen. Met behulp van de software van ons bedrijf is uitsluitend bestemd voor ouderlijk toezicht van kinderen en tieners, alsmede het toezicht op de activiteit van de werknemers.

Bij het installeren van Spyrix softwareproducten in het kader van het toezicht werknemer moet je krijgen schriftelijke toestemming van de werknemers.

Programma’s online gepresenteerd zijn niet kwaadaardig, ze hebben geen invloed op de normale werking van een computersysteem, en ze zijn gemaakt om gegevens op te slaan in het systeem om lekken van vertrouwelijke informatie te voorkomen.

Tegelijkertijd herinneren we dat het installeren van software op een computer van een andere persoon zonder zijn of haar kennis en toestemming of persoonlijke gegevens van derden te verkrijgen zonder hun medeweten, het schenden van de privacy, het schenden van de geheimhouding van correspondentie, telefoongesprekken, telegraaf en andere soorten berichten is een strafbaar feit en zal worden vervolgd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in Nederland.

Spyrix, Inc. is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de ingediende programma’s op de website of voor de schade veroorzaakt door het oneigenlijk gebruik van de programma’s en voor het daardoor voortvloeiende rechtsgevolgen.

De verantwoordelijkheid voor de naleving van de wetgeving van het land ligt op de eindgebruiker van het programma.

Door de aankoop, het downloaden en installeren van het programma gaat u akkoord met alle van de hierboven vermeld.

50% DISCOUNT ! BUY NOW 75% DISCOUNT!