LicensefreewareBuy now
Spyrix Free Keylogger
Spyrix Free Keylogger
Spyrix Personal Monitor
Spyrix Personal Monitor
Versionv.10.6.2 Apr 11, 2017v.10.6.2 Apr 11, 2017
DownloadFree downloadFree download
FREEWAREBuy now
聴衆ホームホームと企業
ホームと企業yesyes
スクリーンショットキャプチャーyesyes
インビジブルモードnoyes
クリップボード監視yesyes
URL 監視noyes
安全なウェブアカウント経由して遠隔監視yes(安全なウェブアカウント経由して遠隔監視)yes
ユーザーの活動の統計 (ウェブ,アプリ用法)noyes
ユーザーの活動の統計 (ウェブ,アプリ用法)yesyes
ユーザーウェブカメラでスナップショットを作成noyes
マイクの音声監視noyes
ウェブカメラ監視noyes
サイトをブロック: 種類によって (例:大人、デート用), URLs又はキーワードのブラックリストnoyes
Facebook®
noyes
Twitter®
noyes
Google+®
noyes
My Space®
noyes
LinkedIn® 監視
noyes
Skype®
noyes
MSN®
noyes
ICQ®
noyes
Google Talk®
noyes
アプリの活動yesyes
サーチエンジン監視noyes
20+ 人気な IMメッセンジャーnoyes
メール, FTP, LAN ログ配信noyes
New! Google Drive, Dropbox log deliverynoyes
キーワードアラートnoyes
分析論モジュールyesyes
ユーザー活動yesyes
"ブラックリスト" サイト (URLsアラート)noyes
リムーバブルドライブ (USB, HDD, SD)監視yesyes
プリンター監視yesyes
スクリーンショットを含むスタンドアロンレポートnoyes
ドメイン•ユーザー•監視(企業ネットワーク内のドメインのユーザーの活動監視)noyes
リンク無料ダウンロード無料ダウンロード
50% DISCOUNT !BUY NOWDOWNLOAD