Licensefreewareshareware $99 $49
Spyrix Free KeyloggerSpyrix Personal Monitorbest seller
Free downloadBuy now
聴衆ホームホームと企業
ホームと企業yesyes
スクリーンショットキャプチャーyesyes
インビジブルモードnoyes
クリップボード監視yesyes
URL 監視noyes
安全なウェブアカウント経由して遠隔監視yes(安全なウェブアカウント経由して遠隔監視)yes
ユーザーの活動の統計 (ウェブ,アプリ用法)noyes
ユーザーの活動の統計 (ウェブ,アプリ用法)yesyes
ユーザーウェブカメラでスナップショットを作成noyes
マイクの音声監視noyes
ウェブカメラ監視noyes
サイトをブロック: 種類によって (例:大人、デート用), URLs又はキーワードのブラックリストnoyes
Facebook®
noyes
Twitter®
noyes
Google+®
noyes
My Space®
noyes
LinkedIn® 監視
noyes
Skype®
noyes
MSN®
noyes
ICQ®
noyes
Google Talk®
noyes
アプリの活動yesyes
サーチエンジン監視noyes
20+ 人気な IMメッセンジャーnoyes
メール, FTP, LAN ログ配信noyes
New! Google Drive, Dropbox log deliverynoyes
キーワードアラートnoyes
分析論モジュールyesyes
ユーザー活動yesyes
"ブラックリスト" サイト (URLsアラート)noyes
リムーバブルドライブ (USB, HDD, SD)監視yesyes
プリンター監視yesyes
スクリーンショットを含むスタンドアロンレポートnoyes
ドメイン•ユーザー•監視(企業ネットワーク内のドメインのユーザーの活動監視)noyes
リンク無料ダウンロード無料ダウンロード
50% DISCOUNT !BUY NOWDOWNLOAD